LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Sarg Visida
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 1 May 2015
Pages: 194
PDF File Size: 9.32 Mb
ePub File Size: 5.52 Mb
ISBN: 124-8-58484-746-8
Downloads: 71105
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faucage

Nalazi se u spanau i drugim tamnije zelenim biljkama, kao i u svinjskoj jetri.

Hemija hrane

Elastini krvni sudovi, ligamenti, plua. Dolazi do eliminacije pozitivnog naelektrisanja u molekulu lizina.

Hidroksi radikali su jedan od najmonijih inicijatora lipidne peroksidacije. Dobija se kao izluevina razliitih vrsta biljaka akacija, subfamilije Mimosoideace, familije leguminoza. Eur J Biochem 95 1: FAZA – glikozilamini podleu Amadorijevom premetanju i nastaju aldozoamini i ketozoamini; 3.

Vezana vodaSlobodna voda odreuje se metodom presovanja hrane izmeu dva filter papira. Trans izomeri imaju viu taku topljenja.

Interesterifikovana mast

Metabolizam skroba i glikogena. Nalaze se u mastima, jetri, umancetu, ribljim uljima, kod biljaka u biljnim uljima, a ima lipkdi i u kvascu. Tercijarni antioksidanti deluju tako to obnavljaju strukturu elije oteene dejstvom slobodnih radikala npr.

Karagenan je smea heteropolisaharida delimino esterifikovanih sumpornom kiselinom. The Inorganic Chemistry of Life. Reakcijom metala sa kiseonikom dolazi do oksidacije jona metala i stvaranja singlet kiseonika 1O2 i peroksi radikala: Koristi se kao emulgator i stabilizator u sokovima tipa Kola, Fanta, veps FAZA – degradacija amino eera uz gubitak jednog ili vie mola vode i nastajanje amino ili ne amino jedinjenja; 5.

Last Drivers  UZDRAV SVOJE TELO PDF

Amino grupe takoe mogu biti alkilovane sa aldehidima i ketonima u prisusustvu reduktanta kao to je NaBH4. Koristi se u prehrambenoj industriji, umesto saharoze, mada je manje slatka od nje, a takoe regulie i njenu kristalizaciju.

Primarne OH grupe orijentisane su ka spoljanjosti, a lipid OH grupe ka unutranjosti prstena; Mogu da grade inkluziona jedinjenja u kojima se molekuli nekih jedinjenja smetaju u upljine ciklodekstrina; U prehrambenoj industriji koriste se kao stabilizatori fotosenzitivnih jedinjenja, kao zatitna sredstva od oksidacije, stabilizatori boja, vitamina, aroma, itd.

Mnogi proteini su enzimi koji katalizuju hemijske reakcije metabolizma. Poto grade jake gelove, alginati imaju veliku primenu u prehrambenoj industriji i slue kao ovrivai, agensi za pravljenje suspenzija, stabilizatori, emulgatori, za dobijanje gelova ili formiranje filmova, bez uticaja na promenu organoleptikih osobina.

Nitriti se esto dodaju mesnim proizvodima da bi se lilidi njihova boja i spreio rast mikroorganizama. Pod dejstvom UV zraenja nastaju vitamin D2 i D3 sunanje.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Razred – Hemija Documents. Metabolizam se deli na anabolizam odnosno biosintezu stvaranje kompleksnih organskih molekula i na katabolizam hemika je obrnuti proces od anabolizma, a to je razdvajanje kompleksnih organskih jedinjenja u jednostavnija jedinjenja.

Glukoza je aldoheksoza a fruktoza je ketoheksoza.

Umesto ostatka fosforilholina sadre ostatak eera, koji je za primarnu OH grupu vezan glikozidnom vezom. Ovaj efekat preovlauje pri temperaturama veim od 3.

Autooksidacija lipida se moe inicirati ovim radikalima sledeim mehanizmima: Reaktivnost singletnog kiseonika lipid puta vea od molekulskog kiseonika. Saharin – puta slai od saharoze; Ciklamat – puta slai od saharoze; Aspartam – dipeptidni derivat, L-aspartil-L-fenilalanin metil estar, puta slai od saharoze, nestabilan u kiseloj sredini i pri zagrevanju.

Last Drivers  EAMCET 2013 COLLEGE WISE SEAT ALLOTMENT DETAILS PDF

Clin Exp Pharmacol Physiol 33 9: Razgradnjom hidroperoksida lipida, kao primarnih proizvoda oksidacije, pored slobodnih radikala, stvaraju se i drugi sekundarni proizvodi oksidacije kao to su: J Amino Acids Tako se, na primer, rastvorljivost kazeina moe poveati acilovanjem.

Alginati se upotrebljavaju u proizvodnji sapuna, kremova, vetakih vlakana, hirurkog konca i dr. Denaturacija je prouzrokovana zagrevanjem, pH sredinom, solima i povrinskim efektima.

Vitamini i Hormoni – HEMIJA

Oksidaciju lipida mogu inicirati reaktivne kiseonikove vrste, kao to su: Dobijaju se iz crvenih morskih algi Chondrus cripsus i dr. Tercijarna strukturaKvaternerna strukturaSekundarne veze koje uslovljavaju tercijarnu strukturu proteina: Vezuju tragove metala, inaktiviraju ih i iskljuuju njihovo prooksidativno delovanje; Daju H atom atioksidantu, redukuju ga i time regeneriu; Spreavaju delovanje antioksidanata na razgradnju peroksidaPrirodni antioksidantiPrirodni izvoriI.

J Anim Sci 76 2: Dolazi do kidanja pojedinih vodonikovih veza lipudi se osloboeni molekuli vode udaljavaju jedni od drugih ime se smanjuje gustina vode. Isto tako, upotrebljavaju se u industriji hartije. Dobija se kiselom hidrolizom melase eerne repe ili smole trenje. Osetljiv na prisustvo lipidnih peroksida, jona Cu i Fe.

Tokom reakcije oslobaaju se masne kiseline kao posledica razgradnje estarske veze, a takoe i mono i digliceridi i glicerol.